+:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ - diễn tả

Go Back   +:| Diễn đàn Người Quảng Bình |:+ > Hoạt động - Event
Quên mật khẩu? Đăng ký!

ĐỘI BÓNG NQB | HỘI NGHỆ SĨ | HỘI TRÀ ĐÁ | CLB NGOẠI NGỮ (QEC)| SIDEWALK CLUB | RADIO NQB | BAN QUẢN TRỊ
diễn tả
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

Biểu tượng vui
What to Type Resulting Graphic Meaning
:smile 52: Smile 52 Smile 52
:smile 8: Smile 8 Smile 8
:smile 16: Smile 16 Smile 16
:smile 66: Smile 66 Smile 66
:smile 54: Smile 54 Smile 54
:smile 62: Smile 62 Smile 62
:smile 46: Smile 46 Smile 46
:smile 34: Smile 34 Smile 34
:smile 25: Smile 25 Smile 25
:smile 15: Smile 15 Smile 15
:smile 65: Smile 65 Smile 65
:smile53: Smile53 Smile53
:smile 19: Smile 19 Smile 19
:36_1_9: 36 1 9 36 1 9
:36_11_14: 36 11 14 36 11 14
:01[1]: 01[1] 01[1]
:smile 33: Smile 33 Smile 33
:09[1]: 09[1] 09[1]
:36_1_47: 36 1 47 36 1 47
:doubt: Doubt Doubt
:smile 23: Smile 23 Smile 23
:smile 40: Smile 40 Smile 40
:36_1_34: 36 1 34 36 1 34
:banned2[1]: Banned2[1] Banned2[1]
:smile 12: Smile 12 Smile 12
:smile 61: Smile 61 Smile 61
:36_1_8: 36 1 8 36 1 8
:36_11_13: 36 11 13 36 11 13
:smile 39: Smile 39 Smile 39
:smile 50: Smile 50 Smile 50
:02[1]: 02[1] 02[1]
:36_1_46: 36 1 46 36 1 46
:confuse: Confuse Confuse
:smile 2: Smile 2 Smile 2
:smile 36: Smile 36 Smile 36
:36_1_32: 36 1 32 36 1 32
:baffle: Baffle Baffle
:smile 4: Smile 4 Smile 4
:36_1_7: 36 1 7 36 1 7
:36_11_12: 36 11 12 36 11 12
:smile 17: Smile 17 Smile 17
:smile 28: Smile 28 Smile 28
:36_1_45: 36 1 45 36 1 45
:confident: Confident Confident
:smile 27: Smile 27 Smile 27
:smile 14: Smile 14 Smile 14
:smile 59: Smile 59 Smile 59
:36_1_31: 36 1 31 36 1 31
:bad_smelly: Bad Smelly Bad Smelly
:smile 30: Smile 30 Smile 30
:36_1_6: 36 1 6 36 1 6
:36_11_10: 36 11 10 36 11 10
:smile 48: Smile 48 Smile 48
:36_1_44: 36 1 44 36 1 44
:choler: Choler Choler
:smile 63: Smile 63 Smile 63
:smile 31: Smile 31 Smile 31
:smile 60: Smile 60 Smile 60
:36_1_30: 36 1 30 36 1 30
:angry: Angry Angry
:smile 42: Smile 42 Smile 42
:36_1_4: 36 1 4 36 1 4
:36_11_9: 36 11 9 36 11 9
:smile 44: Smile 44 Smile 44
:36_1_42: 36 1 42 36 1 42
:canny: Canny Canny
:smile 32: Smile 32 Smile 32
:36_1_27: 36 1 27 36 1 27
:amazed: Amazed Amazed
:smile 29: Smile 29 Smile 29
:smile 37: Smile 37 Smile 37
:36_1_2: 36 1 2 36 1 2
:36_11_6: 36 11 6 36 11 6
:smile 1: Smile 1 Smile 1
:smile 24: Smile 24 Smile 24
:36_1_41: 36 1 41 36 1 41
:byebye: Byebye Byebye
:smile 26: Smile 26 Smile 26
:36_1_24: 36 1 24 36 1 24
:ah: Ah Ah
:smile 20: Smile 20 Smile 20
:smile 49: Smile 49 Smile 49
:36_1_1: 36 1 1 36 1 1
:36_11_5: 36 11 5 36 11 5
:smile 58: Smile 58 Smile 58
:smile 56: Smile 56 Smile 56
:36_1_40: 36 1 40 36 1 40
:burn_joss_stick: Burn Joss Stick Burn Joss Stick
:smile 3: Smile 3 Smile 3
:smile 55: Smile 55 Smile 55
:36_1_22: 36 1 22 36 1 22
:adore: Adore Adore
:32[1]: 32[1] 32[1]
:36_11_2: 36 11 2 36 11 2
:smile 6: Smile 6 Smile 6
:smile 11: Smile 11 Smile 11
:36_1_39: 36 1 39 36 1 39
:boss: Boss Boss
:smile 22: Smile 22 Smile 22
:smile 64: Smile 64 Smile 64
:36_1_19: 36 1 19 36 1 19
:97: 97 97
:smile 38: Smile 38 Smile 38
:31: 31 31
:36_1_53: 36 1 53 36 1 53
:xinchao[1]: Xinchao[1] Xinchao[1]
:smile 9: Smile 9 Smile 9
:smile 45: Smile 45 Smile 45
:36_1_38: 36 1 38 36 1 38
:big_smile: Big Smile Big Smile
:smile 51: Smile 51 Smile 51
:36_1_13: 36 1 13 36 1 13
:36_12_6: 36 12 6 36 12 6
:smile 10: Smile 10 Smile 10
:28[1]: 28[1] 28[1]
:36_1_51: 36 1 51 36 1 51
:sorry[1]: Sorry[1] Sorry[1]
:smile 13: Smile 13 Smile 13
:36_1_36: 36 1 36 36 1 36
:beat_plaster: Beat Plaster Beat Plaster
:smile 47: Smile 47 Smile 47
:smile 35: Smile 35 Smile 35
:36_1_10: 36 1 10 36 1 10
:36_11_15: 36 11 15 36 11 15
:smile: Smile Smile
:smile 21: Smile 21 Smile 21
:19[1]: 19[1] 19[1]
:36_1_50: 36 1 50 36 1 50
:sexy_girl: Sexy Girl Sexy Girl
:smile 18: Smile 18 Smile 18
:smile 7: Smile 7 Smile 7
:36_1_35: 36 1 35 36 1 35
:beated: Beated Beated
:smile 57: Smile 57 Smile 57
:smile 41: Smile 41 Smile 41
Yahoo Smilies
What to Type Resulting Graphic Meaning
o-> hiro hiro
:x love struck love struck
#-o d'oh d'oh
8-| rolling eyes rolling eyes
>-) alien alien
~X( at wits' end at wits' end
#:-s whew! whew!
3:-O cow cow
;)) hee hee hee hee
:-/ confused confused
:-? thinking thinking
|-) sleepy sleepy
=:) bug bug
:-c call me call me
:-s worried worried
:@) pig pig
>:/ bring it on bring it on
>:D< big hug big hug
=P~ drooling drooling
=; talk to hand talk to hand
8-x skull skull
:)] on the phone on the phone
b-) cool cool
<):) cowboy cowboy
\:D/ dancing dancing
;;) batting eyelashes batting eyelashes
(:| yawn yawn
:-B nerd nerd
*-:) idea idea
(*) star star
:> smug smug
>:P phbbbbt phbbbbt
[-X shame on you shame on you
:D big green big green
<:-P party party
o:-) angel angel
~o) coffee coffee
:-| oh go on oh go on
x-( angry angry
:-< sigh sigh
:)>- peace sigh peace sigh
;) winking winking
8-} silly silly
:o3 puppy dog eyes puppy dog eyes
=)) rolling on the floor rolling on the floor
(~~) pumpkin pumpkin
^:)^ not worthy not worthy
:-o surprise surprise
:-w waiting waiting
:( sad sad
:o) clown clown
b-( feeling beat up feeling beat up
%-( not listening not listening
/:) raise eyebrow raise eyebrow
**== flag flag
:-@ chatterbox chatterbox
=(( broken heart broken heart
:^o liar liar
:) happy happy
[-( not talking not talking
:-" whistling whistling
:-?? i dont know i dont know
:| straight face straight face
%%- good luck good luck
(%) yin yang yin yang
:-* kiss kiss
@-) hypnotized hypnotized
:-$ don't tel anyone don't tel anyone
$-) money eyes money eyes
8-> daydreaming daydreaming
:)) laughing laughing
@};- rose rose
o-+ april april
:P tongue tongue
:-ss nailbiting nailbiting
:-& sick sick
[-O< praying praying
:-t time out time out
:(( crying crying
~:> chicken chicken
o=> billy billy
:"> blushing blushing
=D> applause applause
L-) loser loser
:-L frustrated frustrated
:-h wave wave
>:) devil devil
:(|) monkey monkey

Múi giờ GMT +7. 01:12 PM.
Powered by: vBulletin Copyright ©2000-2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Diễn đàn Người Quảng Bình thành lập vào ngày 31-12-2006, được phát triển bởi tất cả các thành viên.
Website: www.nguoiquangbinh.net | Email: nqb@nguoiquangbinh.net
Đơn vị tài trợ: Công Ty Cổ Phần Vé Máy Bay Việt Nam - Chuyên cung cấp vé máy bay giá rẻ trong nước và quốc tế.
Du lịch Quảng Bình